Địa chỉ: Kiên Lao Lục Ngạn Bắc Giang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Kiên Lao

Kiên Lao Lục Ngạn Bắc Giang
mamnonkienlao@gmail.com